Problem? Find your answers here!

Problem? Find your answers here!
– ENGLISH BELOW –
 
Grattis till antagningen till Lunds universitet! Du vill vara en del av studentlivet? Såklart du vill!
HAR DU STÖTT PÅ ETT PROBLEM? Nedan kan du hitta svar!
STEG 1:
Mina koder fungerar inte?
– Vi har haft problem med att registrera alla LU koder inför denna termin. Dock har de allra flesta fel åtgärdats nu och koderna borde fungera. Om din kod inte fungerar, skriv till oss så kan vi åtgärda koden!
– Du kan ha skrivit in ditt personnummer fel. Skriv in ditt personnummer (eller ditt svenska personnummer som du fått från universitetet) på följande vid: 199001011234 alt. 19900101T123 (EJ BINDESTRECK).
 
Jag kan inte hitta mina koder?
– Din kod hittar du i ditt antagningsbesked eller (om du är utbytesstudent) i mejlet som du fått från universitetet när du blev antagen. Din kod är personlig! Om du inte kan hitta din kod, skriv till oss så kan vi hjälpa dig!
 
Jag kan inte logga in på min profil?
– Du ska få ett bekräftelsemejl i din inkorg när du skapat din profil. Om du inte får ett bekräftelsemejl måste du höra av dig till oss eller till din studentkår. Det kan vara så att du skrivit fel mejladress eller kan vårt system ha problem med att lokalisera din mejladress. Men vi kan hjälpa dig!
 
STEG 2:
Hur väljer jag en nation?
– När du kommer till Lund ska du välja en nation för att bli fullständig medlem i Studentlund. Dock måste du inte välja nation på en gång, utan du kan vänta till sista september. Det kostar inget att välja nation.
 
Hur tar jag del av aktiviteter utan att vara fullständig medlem?
– Du kan skriva ut ditt betalintyg (det hittar du på din profil i högra spalten) eller ladda ner appen Studentkortet och använda dessa som Tillfälligt Studentlundskort för att vara med på introduktionsaktvitieter innan du valt en nation. Dock slutar det tillfälliga Studentlundskortet att gälla den sista september. Då (eller tidigare i september) måste du ha valt en nation för att kunna fortsätta använda ditt kort.
 
HAR DU INTE FÅTT SVAR PÅ DIN FRÅGA?
Skriv en meddelande till oss på Facebook eller kontakta din studentkår eller studentnationen du kommer välja. Du hittar kontaktuppgifter till kårerna och nationerna i länkarna nedan. Om du inte vet vilken kår som är din kår, kan du skriva till oss på Facebook så kan vi hänvisa dig rätt.
 
——-
 
Congratulations on the admission to Lund University! Do you want to be a part of the student life? Of course you want!
DO YOU HAVE A PROBLEM? You might find an answer below!
STEP 1:
My codes does not work?
– We have had trouble registering all LU codes for this semester. However, all errors have been corrected now and all codes should work. If your code does not work please write to us and we can fix it!
– You may have entered your personal code wrong. Enter your personal number (or your Swedish personal number that you have received from the university) as following: 199001011234 alt. 19900101T123 (WITHOUT A HYPHEN).
 
I can not find my codes?
– Your code is in your admission letter or (if you are an exchange student) in the email you have received from the university. Your codes are personal! If you can not find your codes, write to us and we can help you!
 
I cannot login to my profile?
– You will receive a confirmation email in your inbox when you created your profile. If you do not receive a confirmation email, you must contact us or your student union. You may have entered the wrong email address or our system may have trouble locating your email address. BUT we can help you!
 
STEP 2:
How do I choose a nation?
– When you arrive to Lund, you have to choose a nation to become a full member of Studentlund. However, you do not have to choose the nation at once. You can wait until the end of September. It costs nothing to choose a nation.
 
How do I take part of activities without being a full member?
– You can print out your Certificate of Payment (you can find it on you profile on the right column) or download the app Studentkortet and use those as a Temporary Studentlund Card until you have chosen a nation. However, the temporary Studentlund Card is only valis until the last of September. After that you must have choose a nation to continue using your card.
 
IS YOUR QUESTION STILL UNANSWERED?
Write a message to us on Facebook or contact your student union or the student nation you will choose. You can find contact information for the student unions and the student nations in the links below. If you do not know which student union you belong to, you can write to us on Facebook so we can refer you right.
https://www.studentlund.se/kar/
Kontaktuppgifter