Scrolla

En studentkår är en sammanslutning av studenter som studerar ett visst ämne eller ämnesområde.

Vid Lunds universitet finns 9 studentkårer, därav 7 är medlemsanslutna parter i Studentlund. De Studentlundsanslutna kårerna är LundaEkonomerna, Juridiska Föreningen, Lunds Naturvetarkår, Lunds Samhällsvetarkår, Corpus Medicum, Humanistiska och teologiska studentkåren & Studentkåren vid den Konstnärliga Fakulteten i Malmö. De kårer som står utanför Studentlundssamarbetet är Lunds Doktorandkår och Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola.

Det är ofta lätt att utläsa vilken kår man tillhör genom kårens namn: naturvetare är med i Naturvetarkåren, samhällsvetare i Samhällsvetarkåren, humanister i Humanistiska och teologiska studentkåren.

Kårernas viktigaste uppgift är utbildningsbevakningen. Kårerna väljer studeranderepresentanter i styrelser och arbetsgrupper på alla nivåer på universitetet; från programråd till universitetsstyrelsen. Studeranderepresentanterna och kursombuden ser till att utbildningen och studiemiljön håller hög kvalitet och kommer med förslag på förbättringar och förändringar. De arbetar även för att förbättra studenternas villkor gentemot kommunen, regionen och staten, bland annat med bostadssituationen och kollektivtrafikrabatter.

Förutom utbildningsbevakningen arrangerar kårerna sociala aktiviteter för studenter inom samma ämnesområde och de jobbar även för att förenkla övergången mellan studentlivet och arbetslivet genom diverse aktiviteter så som t ex arbetsmarknadsdagar.