Studentombud

Studentombud

Studentombudet är en studentservice av Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Det innebär att den hjälp du får sker på dina villkor och med tillvaratagande av dina intressen.

Studentombudet handleder och bistår studenterna och kårerna med hjälp i deras arbete med studentärenden. Det kan handla om bristfällig eller dålig information om kurser, frågor gällande examination och dess rättning samt anklagelser om fusk eller plagiering. Även frågor gällande diskriminering och arbetsmiljö – såväl den fysiska som den psykosociala – stöds studenter i. Servicen som erbjuds av Studentombudet kan omfatta allt från information och råd till informella utredningar – om vad som har hänt – till att agera ombud eller medlare i kontakten med universitetet.

Det är upp till dig som kår eller student om du endast vill notera ett problem eller väljer att gå vidare med det. Studentombudet driver aldrig ett ärende framåt om detta inte önskas.

Som student är det alltid bra att vända sig till sin kår i första hand när du har stött på ett studierelaterat problem. Detta då de har ett nära samarbete och goda kontakter på både institutions- och fakultetsnivå.

För mer information besök www.studentombudet.se